One-sidedness

One-sidedness ?,

20140111-124252.jpg